CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisWerfkaartAansoek en KeuringToelatingsbeleidSkoolreŽlsSkoolliedSkoolwapenMeer oorNavraeKontak ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

 

 

 

 

Toelatingsbeleid:
CVO Pretoria-Noord

 

 

 

 

 

1. Die Toelatingsbeleid van CVO-skole staan op twee grondbeginsels:

1.1 Die Christelik-Protestantse geloof (Calvinisties-Gereformeerd), gegrond op die Bybel en toegelig deur slegs die drie belydenisskrifte.

(Drie Formuliere van Eenheid) te wete die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse LeerreŽls.

1.2 Die uitleef van die Afrikanerkultuur, in besonder die kultuurbeskouÔng dat kultuur die gehoorsaamheid aan die Bybelse kultuuropdrag is en dat die

Afrikaner se uitlewing daarvan onder andere vergestalt word in die Gelofte van Desember 1838 en die herbevestiging daarvan in Desember 1880.

2. Die implikasies van die toelatingsbeleid is:

2.1 Dat ouers die Christelik-Protestantse geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef.

2.2 Dat die Doopbelofte as Verbondsgelofte ten volle deur verbondsouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-Gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.

2.3 Dat die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans sal wees en dat die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbiedig moet word.

2.4 Dat verbondsouers punte 2.1, 2.2 en 2.3 moet onderskryf en aktief bevorder.

3. Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word is:

3.1 Dat ouers gekeur en tot lede van die skoolvereniging toegelaat word op grond van voldoening aan vereistes hierbo gemeld.

3.2 Dat slegs kinders van ouers wat as lede van die skoolvereniging toegelaat is tot die skool toegelaat word en verder onderhewig daaraan dat slegs kinders toegelaat word wat baat kan vind by die onderrig wat aan die betrokke skool aangebied word.

3.3 Dat ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.

3.4 Dat ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolreŽls en landswette.

3.5 Dat ouers alle finansiŽle verpligtinge soos deur die CVO-skool bepaal stiptelik sal nakom.

4. Aanstellingsvereistes vir onderwys- en administratiewe personeel.

Naas die vereiste akademiese en opvoedkundige kwalifikasies geld bogenoemde vereistes vir die toelating van ouers tot die skoolvereniging, mutatis mutandis vir die aanstelling van onderwys- en administratiewe personeel.


Volkseie:

Volkseie dui hier op die omvattende kultuur van die Afrikaner, m.a.w. sy ganse geestelike besitting insluitend die Afrikaanse taal.

 

 

 

Tuis
Werfkaart
Aansoek en Keuring
Toelatingsbeleid
SkoolreŽls
Skoollied
Skoolwapen
Meer oor
Navrae
Kontak


TuisWerfkaartAansoek en KeuringToelatingsbeleidSkoolreŽlsSkoolliedSkoolwapenMeer oorNavraeKontak ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text