CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisWerfkaartAansoek en KeuringToelatingsbeleidSkoolreŽlsSkoolliedSkoolwapenMeer oorNavraeKontak ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

Aansoek en Keuring: CVO Pretoria-Noord

1. Aansoek

'n Aansoekvorm vir voornemende ouers is by die skool beskikbaar.

2. Keuring

'n Onderhoud met die ouers en kind of kinders word gevoer. Rapporte van die vorige skooljaar vir evaluasie word benodig.
   
Keuring en toelating tot CVO Pretoria-Noord geskied op die grond van die Toelatingsbeleid.
   
Die kern van die grondslag word in die vrae van die keuring- en toelatingsvraelys saamgevat.
   
Voornemende lede moet hierdie keuringsinstrument onderskryf.

3. Toelating

Toelating word skriftelik bevestig na ontvangs van getekende aansoekvorms en kontrak.
   
Aan die begin van die jaar nooi ons ouers en kinders na 'n oriŽnteringsnaweek.

4. Inskakeling

Ouers skakel met hul unieke kundigheid in by:
     
  Twee of meer taakgroepe.
     
  'n Fondsinsamelingspan met verpligte projekte.
     
   'n Skoonmaakspan met geskeduleerde werksbeurte en goedgekeurde heffings vir afwesigheid.

5. Hertoelating

Ouers moet aan die einde van elke jaar om hertoelating van hul kinders vir die volgende skooljaar aansoek doen.
   
Hertoelating is onderhewig aan bevredigende nakoming van finansiŽle verpligtinge, toelatingsvereistes, werksbeurte en heffings, ouerbetrokkenheid ens.

6. Fooie

Registrasiegeld (eenmalig vir alle nuwe gesinne) en maandelikse skoolgelde word deur die ouervergadering aan die einde van elke jaar vir die daaropvolgende jaar vasgestel.
 
Martiekulante betaal 'n eksamenfooi vir die skryf van die Seniorsertifikaateksamen aan die toepaslike eksamenraad oor.
 
Ouers is verantwoordelik vir die aankoop van werkboeke, persoonlike toerusting en skooldrag.
 
Toetrede van 'n gesin tot die skool vind plaas nadat die eerste maand se skoolgeld asook die registrasiegeld vooruit betaal is.
 
In verdienstelike gevalle kan 'n gesin vir die afbetaling van registrasiegeld aansoek doen.
 
 

 

 

Tuis
Werfkaart
Aansoek en Keuring
Toelatingsbeleid
SkoolreŽls
Skoollied
Skoolwapen
Meer oor
Navrae
Kontak


TuisWerfkaartAansoek en KeuringToelatingsbeleidSkoolreŽlsSkoolliedSkoolwapenMeer oorNavraeKontak ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text