CVO Pretoria North (Sponsored by ARK web design) * CVO Pretoria-Noord (Geborg deur ARK Webontwerp)

TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

 
Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

 

 

 

 

CVO Pretoria-Noord: Algemene ReŽls

 

1. Die skoolreŽls van hierdie skool is van toepassing op alle leerlinge tydens skoolure, of wanneer leerlinge in skooldrag geklee is, of wanneer leerlinge as 'n groep na skoolure, beweeg.

2. Die naam van God Drie-enig of, enige ander vorm van Sy Naam, mag onder geen omstandighede ydellik gebruik word nie.

3. Geen leerstelling wat in stryd is met die Calvinisties Protestants Gereformeerde leer sal hoegenaamd in die skool toegelaat word nie.

4. Ander vloekwoorde en kragwoorde besoedel ons moedertaal en mag dus ook nie gebruik word nie.

5. Die optrede van leerlinge teenoor alle meerderes moet van respek getuig. Die korrekte aanspreekvorm moet altyd gebruik word, en teŽpraat sal nie geduld word nie.

6. Wanneer die klok aan die begin van die dag of aan die einde van pouse lui, moet leerlinge dadelik in hulle rye inval.

7. Wanneer die klok aan die begin van die dag of aan die einde van pouse lui, moet leerlinge dadelik in hulle rye inval.

*Versoek om terreinverlating moet skriftelik geskied.
*Met afhaal van die kind, meld die ouer by die kantoor aan; waarop die sekretaresse (of skoolhoof) die kind sal gaan haal. Kinders wag nie buite die klas nie.
*Ouers gaan geensins direk na die klas nie.
*In geval van 'n onverwagte situasie/siekte/krisis, meld ouer steeds by die kantoor aan.

8. Geen leerling mag die amptelike telefoon van die skool sonder toestemming en sonder die toesig van die skoolhoof of sy gemagtigde gebruik nie.

9. Leerlinge mag nie selfone tydens skoolure gebruik nie.

10. Leerlinge mag nie rook nie.

11. Alkohol, of enige ander vorm van dwelmmiddels mag nie deur enige leerling van hierdie skool gebruik word nie.

12. Geen leerlinge mag pouses in die klasse wees nie.

13. Geen leerlinge mag pouses in die personeelkamer wees nie. Daar is 'n persoon buite wat aan diens is wat dringende sake sal hanteer.

14. Geen onsedelike of suggestiewe gedrag, optredes, praatjies of grappe word toegelaat nie.

15. Geen vorm van geweld, intimidasie of afknouery sal toegelaat word nie.

16. Geen besoekers vir of gaste van leerlinge sal toegelaat word nie.

*Besoekers, insluitende ouers, mag geensins gedurende skoolure oor die skoolgronde, of tussen of na die klasse beweeg nie.

Dit steur die onderrigproses onnodig. Indien ouers 'n onderwyser wil spreek, word dit via die skoolhoof gedoen. Indien dit 'n privaat-aangeleentheid is, d.w.s. nie betrekking op skoolwerk of ander skoolaktiwiteit het nie, moet ouers nogtans eers by die kantoor aanmeld; waarop ůf die hoof ůf sekretaresse die betrokke onderwyser sal gaan roep; meestal aan die einde van die periode - alhoewel in geval van dringendheid, dit dadelik sal geskied.

17. Geen leerling mag op die stoepe hardloop nie.

18. Daar mag nie in badkamers gespeel word nie.

 

 

 

Tuis
Op
Algemene ReŽls
Akademiese ReŽls
EksamenreŽls
Riglyne vir Ouers
Verbreking van ReŽls
Skooldrag


TuisOpAlgemene ReŽlsAkademiese ReŽlsEksamenreŽlsRiglyne vir OuersVerbreking van ReŽlsSkooldrag ē

Christelik-Volkseie Onderwys
Vereniging Ingelyf kragtens Art 21 van die Maatskappywet
Maatskappy Registrasienommer: 2000/016496/08
Nie Winsgewende Organisasie verwysing: 058-397-NPO

ARK Web Design * ARK Webontwerp

 

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

arkpark.info

Kaleidoskoop

Calgary Bargains

 

Swallow Software

 ARK Web Design © 2014 - 2018
ARK Webontwerp © 2014 - 2018


Bekering

Bybelteks

Bible Text